nchc_logo
 
  維運公告內容 | Bulletin Content
  國際電路計劃性維護 2/20
  公告類別: 線路
  事件類別: 緊急通知
  公告發佈日期: 2019-02-15 17:17:17
  事由:

國外線路商進行線路調整造成中斷。

  預估影響時間: 2019-02-20 13:00:00 ~ 2019-02-20 19:00:00
  影響範圍: TWAREN:CHI-NY 1G
  補充說明: 備援線路正常運作下不影響網路服務
 
 
累積到訪人數:707031   (Since 2008/01/01)